เจ้าอธิการสมบูรณ์ สุวุฑฺโฒ
เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่านาหนองทุ่ม
รายละเอียด


เจ้าอธิการประสงค์ สุทฺธจิตฺโต
เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง (ธ)
วัดศรีประทุมวนาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการยุทธนา ปภากโร
เจ้าคณะตำบลป่าหวายนั่ง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าชุมพลวนาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการสยาม สิริปุญฺโญ
เจ้าคณะตำบลเมืองพล (ธ)
วัดป่าเป้าจันทราวาส
รายละเอียด


เจ้าอธิการทองคำ ญาณวโร
เจ้าคณะตำบลนาชุมแสง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกบำเพ็ญ
รายละเอียด


เจ้าอธิการทองพูน ปญฺญาธโร
เจ้าคณะตำบลบ้านผือ - หนองเรือ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านผือพัฒนา
รายละเอียด


พระอธิการวรวุฒิ เตชพโล
เจ้าอาวาสวัดป่าเรไร
รายละเอียด


พระอธิการไพบูลย์ ธีรปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดญาณรัตนาราม
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ กิตฺติญาโณ
เจ้าอาวาสวัดท่าประทาย
รายละเอียด


พระอธิการเกษม กนฺตสีโล
เจ้าอาวาสวัดป่าญาณทัสสี
รายละเอียด


พระอธิการสมาตย์ เตชวโร
เจ้าอาวาสวัดป่าอรัญญาวาสี
รายละเอียด


พระอธิการปรีชา กุลจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านม่วง
รายละเอียด


พระอธิการไพบูรณ์ อิฏฺฐวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดป่าอภัยวัน
รายละเอียด


พระอธิการเสถียร อาสโภ
เจ้าอาวาสวัดหนองปิง
รายละเอียด


พระอธิการสุนิตย์ วุฑฺฒิโก
เจ้าอาวาสวัดสว่างศรีวิลัย
รายละเอียด


พระอธิการอุทิศ อุตฺตโม
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองค้า
รายละเอียด


พระอธิการสมศรี เตชธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดศิริญาณวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการธวัฒน์พล จนฺทโชโต
เจ้าอาวาสวัดป่าอินทราราม
รายละเอียด


พระอธิการบุญลือ สมาหิโต
เจ้าอาวาสวัดเขาสวนกวาง
รายละเอียด


พระอธิการยูวิน ภูริปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าสว่างพร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook