พระอธิการสมหมาย พรหฺมปุตฺโต
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประดิษฐ์
รายละเอียด


พระอธิการชัยชาญ ชาตวีโร
เจ้าอาวาสวัดทุ่งรวงทอง
รายละเอียด


พระอธิการสังวาลย์ ผลปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองขาม
รายละเอียด


พระอธิการสงวน จารุวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระอธิการฉัตรชัย ยสินฺธโร
เจ้าอาวาสวัดดงยางน้อย
รายละเอียด


พระอธิการธุวนันท์ สุนฺทโร
เจ้าอาวาสวัดหนองแคน
รายละเอียด


พระอธิการสมยศ ญาณวีโร
เจ้าอาวาสวัดโคกสะอาด
รายละเอียด


พระสุพรรณ์ สุภทฺโท
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอนหมี
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ ฉนฺทปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองชัยนิมิต
รายละเอียด


พระอธิการชัยยงค์ อภิชาโต
เจ้าอาวาสวัดศรีนครเตา
รายละเอียด


พระอธิการเสงี่ยม มหิสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเมืองเตา
รายละเอียด


พระอธิการโพธิ์ จนฺทวํโส
เจ้าอาวาสวัดสง่าสามัคคี
รายละเอียด


พระอธิการอุดม อุตฺตโม
เจ้าอาวาสวัดใหม่พัฒนา
รายละเอียด


พระอธิการคำผาย กนฺตสีโล
เจ้าอาวาสวัดทัพป่าจิก
รายละเอียด


พระอธิการทน พุทฺธสาโร
เจ้าอาวาสวัดหนองตาเต็น
รายละเอียด


พระประมวล ญาณวีโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านอีเม้ง
รายละเอียด


พระอธิการชรินทร์ ภูริปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดสระบาก
รายละเอียด


พระอธิการวิศิษย์ศักดิ์ ขนฺติสาโร
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการจันทร์ จนฺทสาโร
เจ้าอาวาสวัดหนองคูธรรมคุณ
รายละเอียด


พระอธิการคณพศ อุปคุตฺโต
เจ้าอาวาสวัดหนองหว้าเฒ่า
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook