พระประเจียม อตฺถยุตฺโต
วัดป่าพุทธญาณ
รายละเอียด


พระกอบชัย เขมจารี
วัดสามัคคีออฟอริโซน่า
รายละเอียด


พระอนุชิต อคฺคชิโน
วัดเดลาแวร์พุทธาราม
รายละเอียด


พระจิตติ จิตฺตโสภโณ
วัดป่าชิคาโก
รายละเอียด


พระกรกฏ เขมปญฺโญ
วัดญาณวัฒนาราม
รายละเอียด


พระธวัชชัย อาภากโร
วัดพุทธบารมี
รายละเอียด


พระลิขิต ธมฺมสาโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม
รายละเอียด


พระถนอม จนฺทธมฺโม
รองเจ้าอาวาสวัดบ้านโคกก่อ
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ ฐานุตฺตโร
เจ้าอาวาสวัดหนองหิน
รายละเอียด


พระสุรพงษ์ ภูมิปญฺโญ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดภูดิน
รายละเอียด


พระทองเศียร สุภโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านสมศรี
รายละเอียด


พระคมสันต์ วิสุทฺโธ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองโจด
รายละเอียด


พระอธิการหวง คุณวีโร
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแสง
รายละเอียด


พระอธิการสถิต ฐิตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดดงเค็ง
รายละเอียด


พระสุพจน์ ฌานวํโส
รองเจ้าอาวาสวัดใต้แวงน่าง
รายละเอียด


พระอธิการธนากร กตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดใต้ดงน้อย
รายละเอียด


พระอธิการสมจิต อนาลโย
เจ้าอาวาสวัดหนองโพด
รายละเอียด


พระอธิการพูนศักดิ์ ปญฺญาวโร
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาวาส
รายละเอียด


พระอธิการวุฒิศักดิ์ ทีปวํโส
เจ้าอาวาสวัดเนรัญชรา
รายละเอียด


พระอธิการจิรวัฒน์ จนฺทาโภ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีหนองคู
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook