พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน
วัดราษฎร์สังคม
รายละเอียด


พระคุณานนต์ ฐานุตฺตโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอนาเชือก
วัดทรงศิลา
รายละเอียด


พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนาเชือก
วัดหนองเลา
รายละเอียด


เจ้าอธิการประจักษ์ วิจกฺขโณ
เจ้าคณะตำบลสันป่าตอง
วัดหนองงู
รายละเอียด


พระกฤษฎา สิริวณฺโณ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนาดูน
วัดหนองทุ่ม
รายละเอียด


พระสมพร ติสฺสวโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนาดูน
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระวัชราวุธ อานนฺโท
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแกดำ
วัดราชพฤกษ์สิงขร
รายละเอียด


เจ้าอธิการปัญญา ปญฺญาวโร
เจ้าคณะตำบลวังแสง
วัดเกษบุรีดอนก่อ
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมาน จารุวณฺโณ
เจ้าคณะตำบลโนนภิบาล เขต ๒
วัดวงศ์พัฒนา
รายละเอียด


พระณัฐพล กตปุญฺโญ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอกุดรัง
วัดหนองแสง
รายละเอียด


เจ้าอธิการบรรจง กิตฺติญาโณ
เจ้าคณะตำบลเหล่าดอกไม้
เจ้าอาวาสวัดสระแก้วหนองคู
รายละเอียด


เจ้าอธิการประสิทธิ์ ญาณวีโร
เจ้าคณะตำบลหนองกุง
เจ้าอาวาสวัดจันทราวาส
รายละเอียด


พระอธิการอนันต์ อานนฺโท ,ดร.
เจ้าอาวาสวัดใต้แวงน่าง
รายละเอียด


พระสมดี สุภทฺโท
รองเจ้าอาวาสวัดสามัคคี
รายละเอียด


พระวิศาสตร์ วิโรจโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุทัยทิศ
รายละเอียด


พระพยุงศักดิ์ พลวโร
วัดโพธิธรรมแฟรงก์เฟิร์ต
รายละเอียด


พระพรชัย ธมฺมธโร
วัดพุทธบารมี
รายละเอียด


พระธารา อภิธโน
วัดป่าโกเธนเบิร์ก
รายละเอียด


พระอรรถวัฒน์ กุสฺสลจิตฺโต
วัดสิริจันทราวาส
รายละเอียด


พระทรงศิลป์ ฐิตโสภโณ
วัดวิมุตติธรรมาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook