พระอธิการวรรธนะ กตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดแหน
รายละเอียด


พระอธิการสวัสดิ์ ฐานวีโร
เจ้าอาวาสวัดนาทราย
รายละเอียด


พระอธิการวิเชียร ปภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดวังทอง
รายละเอียด


พระอธิการคำปัน ปิยธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสุน
รายละเอียด


พระอธิการธวัช ฐิตสุโข
เจ้าอาวาสวัดวังผา
รายละเอียด


พระอธิการวัชระ ฐานธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดสุขศรี
รายละเอียด


พระวีระวัฒน์ วีรวฑฺฒโน
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอนาน้อย
วัดศรีษะเกษ
รายละเอียด


พระอธิการเชิงชาย ปิยธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดเชียงของ
รายละเอียด


พระอธิการสมนึก ปญฺญาวชิโร
เจ้าอาวาสวัดนาเตา
รายละเอียด


พระอธิการวรยุทธ ปญฺญาวฑฺฒโก
เจ้าอาวาสวัดนาแหน
รายละเอียด


พระอธิการวรวิทย์ อภิวโร
เจ้าอาวาสวัดน้ำลัด
รายละเอียด


พระอธิการมานะ ธมฺมทินฺโน
เจ้าอาวาสวัดบุ้ง
รายละเอียด


พระอธิการเสถียร ชิตมาโร
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพลูแช่
รายละเอียด


พระอธิการเกตุ อธิจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดบง
รายละเอียด


พระอธิการสมเดช จตฺตมโล
เจ้าอาวาสวัดเชตวัน
รายละเอียด


พระอธิการบุญมี ตกฺกกิจฺโจ
เจ้าอาวาสวัดน้ำเคิม
รายละเอียด


พระอธิการมานพ มานพโล
เจ้าอาวาสวัดป่าซาง
รายละเอียด


พระอธิการจันทร์ดี วาทกฺขโม
เจ้าอาวาสวัดปิงหลวง
รายละเอียด


พระอธิการดำรงศักดิ์ จนฺทสิริ
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
รายละเอียด


พระอธิการวัชรินทร์ เตชสุโร
เจ้าอาวาสวัดผาตั้ง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook