พระอุเทน อาภาธโร
วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
รายละเอียด


พระอธิการจิรภัทร จิรปภาโส
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้ง
รายละเอียด


พระบอย จิตฺตสุทฺโธ
วัดป่าพุทธญาณ
รายละเอียด


พระอธิการพบธรรม ธมฺมตฺถรํสี เปรียญ
เจ้าอาวาสวัดบ้านแถว
รายละเอียด


เจ้าอธิการสังคม ธีรวโร
เจ้าคณะตำบลพันดอน - เสอเพลอ เขต ๒ (ธ)
วัดศรีวัฒนาวาปี
รายละเอียด


พระไตรรงค์ โชติธมฺโม
เจ้าคณะตำบลผาสุก (ธ)
วัดมหาธาตุเจดีย์
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุขสวัสดิ์ ธีรปญฺโญ
เจ้าคณะตำบลอุ่มจาน (ธ)
วัดป่าอุ่มจาน
รายละเอียด


เจ้าอธิการมานพ ชาตวีโร
เจ้าคณะตำบลไชยวาน (ธ)
วัดป่าไชยวาน
รายละเอียด


พระบุญทรง ปุญฺญธโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระอธิการปิยะวิทย์ โชติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดพิกุลงาม
รายละเอียด


พระอธิการณัฐวรรธน์ ปุญฺญกาโม
เจ้าอาวาสวัดนาป๋องเจริญธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสมชาย ธมฺมกุโร
เจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสนั่น สนฺตจิตโต
เจ้าอาวาสวัดท่างาม
รายละเอียด


พระประเสริฐ ปญฺญาวุฑฺโฒ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ่อเกลือ
วัดภูเก็ต
รายละเอียด


พระชัยพร คุณสํวโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ่อสวก - เรือง
วัดเชียงยืน
รายละเอียด


พระครูปลัด คณัสนันท์ คุณสํวโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลกองควาย
วัดน้ำครกใหม่
รายละเอียด


พระอธิการเจริญ อติยโส
เจ้าอาวาสวัดซาวหลวง
รายละเอียด


พระอธิการสันติภาพ สนฺตจิตโต
เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการเกรียงศักดิ์ กิตฺติคุโณ
เจ้าอาวาสวัดดู่ใต้
รายละเอียด


พระอธิการธนวัฒน์ ทินฺนปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดต้นแก้ว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook