พระธีรมัย กิตฺติเมธี
รายละเอียด


พระสุรัตน์ ตรุโณ
รายละเอียด


พระสมพร ชินปญฺโญ
รายละเอียด


พระเหลียน ธมฺมสรโณ
รายละเอียด


พระอธิการเกรียงไกร ปญฺญาวโร
เจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง
รายละเอียด


พระอธิการวิเชียร ปญฺญาวชิโร
เจ้าอาวาสวัดกนิษฐานนท์
รายละเอียด


พระอธิการบุญสถิตย์ ธีรปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดโคกสวาสดิ์
รายละเอียด


พระอธิการสุบิน สุภทฺโท
เจ้าอาวาสวัดนาเรือง
รายละเอียด


พระอธิการวาที ฐานิโย
เจ้าอาวาสวัดเหล่าหนาด
รายละเอียด


พระอธิการสุพรรณโชติ สนฺตมโน
เจ้าอาวาสวัดข้าวแท่นน้อย
รายละเอียด


พระกิตติเมธี กิตฺติธโร
เลขานุการเจ้าคณะแขวงบุคคโล
วัดกระจับพินิจ
รายละเอียด


พระเอกพันธ์ ธมฺมสาโร
รองเจ้าอาวาสวัดป่าตึง
รายละเอียด


พระเชย เกสฺโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดขิงแคง
รายละเอียด


พระอธิการมนตรี กตปุญฺโฐ
เจ้าอาวาสวัดหัวขัว
รายละเอียด


พระอธิการบรรลือ สุจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดหนองกุงน้อย
รายละเอียด


พระอธิการฉลาด ปภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดแจ้งใหญ่
รายละเอียด


เจ้าอธิการตันติกร กิตฺติปญฺโญ
เจ้าคณะตำบลหนองจิก เขต ๒
วัดหนองจิก
รายละเอียด


พระลิขิต ชาติญาโณ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย
วัดพุทธมงคล
รายละเอียด


เจ้าอธิการอำพล กิตฺติปญฺโญ
เจ้าคณะตำบลคันธารราษฎร์
วัดสว่างดุสิต
รายละเอียด


เจ้าอธิการศุภชัย เขมธมฺโม
เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
วัดอัมพวัน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook