พระอธิการสมบูรณ์ โชติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหัวนาคำ
รายละเอียด


พระอธิการสุวิทย์ คุตฺตชาโน
เจ้าอาวาสวัดสว่างบ้านจำนัก
รายละเอียด


พระสวงค์ สนฺตมโน
รองเจ้าอาวาสวัดโนนตูม
รายละเอียด


พระอธิการสุชิน อินฺทสโร
เจ้าอาวาสวัดท่าประทาย
รายละเอียด


พระอธิการบุญทัน อตฺถกาโม
เจ้าอาวาสวัดบึงวังยาว
รายละเอียด


พระอธิการปาน กิตฺติโสภโณ
เจ้าอาวาสวัดบ้านดินดำ
รายละเอียด


พระวิรัตน์ เทวธมฺโม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวังยาว
รายละเอียด


พระอธิการธนภัสร กิตฺติปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดกุดซุย
รายละเอียด


พระอธิการสอาด สาธโว
เจ้าอาวาสวัดศรีเวฬุวัน
รายละเอียด


พระอธิการสุวัฒน์ ปญฺญาธโร
เจ้าอาวาสวัดหนองหวาย
รายละเอียด


พระอธิการทองแดง วิสุทฺโธ
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระเสด็จ ครุธมฺโม
รองเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระอธิการอวน อธิปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมี่
รายละเอียด


พระอธิการไพศาล สิทฺธิกโร
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สระแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการสองทอง ธีรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดปรางค์กู่
รายละเอียด


พระอธิการละออง ตนฺติปาโล
เจ้าอาวาสวัดสีชมพู
รายละเอียด


พระอธิการนิพนธ์ ฐานวีโร
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีบ้านติ้ว
รายละเอียด


พระอธิการกุศล กตทีโป
เจ้าอาวาสวัดบ้านเอียด
รายละเอียด


พระอธิการเสถียร พุทฺธธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดบ้านหัน
รายละเอียด


พระอธิการกิตติศักดิ์ สงฺขวโร
เจ้าอาวาสวัดวารินทราวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook