พระสุรศักดิ์ ฐิตญาโณ
รองเจ้าอาวาสวัดป่าสโมสร
รายละเอียด


พระอธิการวีระ ทิวงฺกโร
เจ้าอาวาสวัดดอนเรือ
รายละเอียด


พระบรรลุ ขนฺติสุโภ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองโดน
รายละเอียด


พระอธิการรุ่งเรือง จิรสุโภ
เจ้าอาวาสวัดกุดเวียน
รายละเอียด


พระอธิการล้วน อายุโท
เจ้าอาวาสวัดบ้านโด
รายละเอียด


พระอนันต์ ทิวํกโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่างาม
รายละเอียด


พระอธิการจรูญ มหามงฺคโล
เจ้าอาวาสวัดหมากหญ้า
รายละเอียด


พระอธิการช่วย สิริคุตฺโต
รายละเอียด


พระประเสริฐ สิริสาโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอนไฮ
รายละเอียด


พระอธิการสมจิต สตฺติธโน
เจ้าอาวาสวัดเจริญผล
รายละเอียด


พระเสถียร สุธีโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองอีดำ
รายละเอียด


พระอธิการทองสุก ธมฺมทินฺโน
เจ้าอาวาสวัดจันทาริวาส
รายละเอียด


พระอธิการหล้า ขนฺติธโร
เจ้าอาวาสวัดยุวราช
รายละเอียด


พระรมกฎ จกฺกวโร
รองเจ้าอาวาสวัดยุวราช
รายละเอียด


พระอธิการสุบรรณ เขมจาโร
เจ้าอาวาสวัดบัวค้อ
รายละเอียด


พระประสาทพร ฐานวีโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองคูณ
รายละเอียด


พระอธิการคำพันธ์ มุนิวํโส
เจ้าอาวาสวัดหนองห้าง
รายละเอียด


พระอธิการนิยม ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประชาสามัคคี
รายละเอียด


พระโชติระวี โอภาโส
รองเจ้าอาวาสวัดโสมนัส
รายละเอียด


พระอธิการวานิตย์ จารุธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook