พระสุริยา สุทฺธิญาโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลกระหวัน
วัดกระหวัน
รายละเอียด


พระอนุวัฒน์ ภูริปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโพธิ์วงศ์
วัดกระมัลพัฒนา
รายละเอียด


พระสังวาลย์ ธีรธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลขุนหาญ
วัดโนนใหญ่
รายละเอียด


พระธนพงษ์ ธนวํโส
เลขานุการเจ้าคณะตำบลสิ
วัดโพธิ์น้อย
รายละเอียด


พระกิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโก
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโพธิ์กระสังข์
วัดโคกพยอม
รายละเอียด


พระศตนัน กนฺตวีโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลภูฝ้าย
วัดกุดนาแก้ว
รายละเอียด


พระเฉลิมชัย สิริวณฺโณ
วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา
รายละเอียด


พระพจนันท์ อภิวฑฺฒโน
วัดป่าชิคาโก
รายละเอียด


พระอนุวัฒน์ ภูมิวฑฺฒโน
วัดธรรมประทีป
รายละเอียด


พระสมศักดิ์ ธมฺมวโร
วัดทีปธรรมาราม
รายละเอียด


พระเจริญ ปภสฺสโร
วัดพุทธธรรมาราม
รายละเอียด


พระจันดา โกสโล
วัดพุทธธรรมาราม
รายละเอียด


พระศิวกร ปิตินฺธโร
วัดพุทธธรรมาราม
รายละเอียด


พระบุญแหลม กนฺตสีโล
วัดพุทธธรรมาราม
รายละเอียด


พระณรงค์ฤทธิ์ ฐานวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระอธิการเดช เตชธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดผาพระนอนพัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการคำพา ปวฒฺฑโน
เจ้าอาวาสวัดถ้ำดุก
รายละเอียด


เจ้าอธิการวุฒิชัย กนฺตสีโล
เจ้าคณะตำบลไผ่โทน
วัดไทรพร้าว
รายละเอียด


พระอธิการทอง อาภากโร
เจ้าอาวาสวัดสนามใน
รายละเอียด


พระอรรถพันธ์ เขมกาโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook