พระอธิการวิชัย สิริจนฺโท
เจ้าอาวาสวัดดงศิลา
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ สมาจาโร
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
รายละเอียด


พระอธิการจตุรงค์ พุทฺธวํโส
เจ้าอาวาสวัดค่ายนุ่นบุญญาราม
รายละเอียด


พระอธิการไพบูลย์ ฐิตฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีกระบาก
รายละเอียด


พระอธิการสมพาน เขมิโย
เจ้าอาวาสวัดนาคำน้อย
รายละเอียด


พระอธิการฉลอง ฐิตทินฺโน
เจ้าอาวาสวัดอุทกวารินทร์
รายละเอียด


พระอธิการสุวรรณ ปภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระอธิการแสวง สนฺตวาโจ
เจ้าอาวาสวัดสว่างจอมศรี
รายละเอียด


พระอธิการณรงค์ สจฺจวโร
เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี
รายละเอียด


พระอธิการทอม อินฺทวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดประทุมทอง
รายละเอียด


พระอธิการซึ่ม ตนฺติปาโล
เจ้าอาวาสวัดศรีวิลัย
รายละเอียด


พระอธิการจำรอง อนุตฺตร
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีบ้านผือ
รายละเอียด


พระอธิการปราณี กนฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง
รายละเอียด


พระอธิการณรงค์ รตนโชโต
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระอธิการวิทธวัฒ อภิวํโส
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระอธิการบุญชนะ อริญฺชโย
เจ้าอาวาสวัดโคกลี่
รายละเอียด


พระชโนดม ชโนทโย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสมพร สมณวํโส
วัดพุทธโสธรวิเทศ
รายละเอียด


พระวรพงษ์ เขมวํโส
วัดพระธรรมกายบูโรส
รายละเอียด


พระสุนทร สนฺตจิตฺโต
วัดธรรมวิสุทธาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook