พระอธิการหน่อคำ สุทฺธจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดนาฝ่า
รายละเอียด


พระอธิการศรีชล โชติวโร
เจ้าอาวาสวัดนาหนุน
รายละเอียด


พระอธิการจวน วรปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าไคร้
รายละเอียด


พระอธิการอดุลย์ สิริธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดปิตุราษฎร์
รายละเอียด


พระอธิการสิงห์ทอง จิตฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์อุดม
รายละเอียด


พระอธิการทองอินทร์ สํวโร
เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม
รายละเอียด


พระอธิการวิชัย จนฺทธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาวาส
รายละเอียด


พระอธิการเดช ฐิตสีโล
เจ้าอาวาสวัดห้วยแขม
รายละเอียด


พระอธิการอำนาจ อรุโณ
เจ้าอาวาสวัดใหม่
รายละเอียด


พระอธิการนิตย์ เขมธโร
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระอธิการสง่า ขนฺติมโน
เจ้าอาวาสวัดอุทัยราษฎร์
รายละเอียด


พระอธิการจรุณ สิริธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดน้ำฮาว
รายละเอียด


พระอธิการรชา ถิรญาโญ
เจ้าอาวาสวัดพุทธานุภาพ
รายละเอียด


พระอธิการวินัย ถิรจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดโพธิวราราม
รายละเอียด


พระอธิการเหรียญชัย ชยมงฺคโล
เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน
รายละเอียด


พระอธิการสังวรณ์ วิจิตฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมพริก
รายละเอียด


พระอธิการประเวศน์ วุฑฺฒิโก
เจ้าอาวาสวัดอุทุมพร
รายละเอียด


พระอธิการยงยุทธ ยุตฺตธมโม
เจ้าอาวาสวัดยู้
รายละเอียด


พระอธิการธชรัฐ ฉนฺทธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดปูคา
รายละเอียด


พระอธิการนราธิปพงศ์ ฐิตเมโธ
เจ้าอาวาสวัดสันติการาม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook