พระอธิการอำนาจ ธมฺมวโร
เจ้าอาวาสวัดนาซาว
รายละเอียด


พระอธิการจันทร์ กิตฺติปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดน้ำโค้งวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการกีรติกร สุธมฺมฺจารี
เจ้าอาวาสวัดปางค่า
รายละเอียด


พระอธิการจารุภัทร อาภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดมงคล
รายละเอียด


พระอธิการสมาน ชิตมาโร
เจ้าอาวาสวัดศรีเกิด
รายละเอียด


พระอธิการเอกลักษณ์ วิชฺชาธโร
เจ้าอาวาสวัดคันนา
รายละเอียด


พระอธิการสราวุธ อภิวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดฉิมพลีวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการศรี รตนโชโต
เจ้าอาวาสวัดนาหนุน
รายละเอียด


พระอธิการพรหมฤกฤษณ์ มหานาโท
เจ้าอาวาสวัดน้ำอ้อ
รายละเอียด


พระอธิการเสมอ ญาณวโร
เจ้าอาวาสวัดประดิษฐ์
รายละเอียด


พระอธิการปัญญา จรณสมฺปนฺโน
เจ้าอาวาสวัดวังทอง
รายละเอียด


พระอธิการบุญยก กตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดศรี
รายละเอียด


พระอธิการเผชิญ กตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดศรีชุม
รายละเอียด


พระอธิการสุทธิภัทร กตสาโร
เจ้าอาวาสวัดสร้อยพร้าว
รายละเอียด


พระอธิการสะอาด อาสโภ
เจ้าอาวาสวัดหนองผุก
รายละเอียด


พระอธิการเสน่ห์ อุฏฺฐาโน
เจ้าอาวาสวัดหัวน้ำ
รายละเอียด


พระอธิการอินที จนฺทวโร
เจ้าอาวาสวัดใหม่วังเคียน
รายละเอียด


พระอธิการพรหม ขนฺติโก
เจ้าอาวาสวัดอ้อใต้
รายละเอียด


พระอธิการอินสม ฐานรโต
เจ้าอาวาสวัดชนะไพรี
รายละเอียด


พระอธิการอุดม ปภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดดอนมูล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook