พระอนุวัฒน์ ภูมิวฑฺฒโน
วัดธรรมประทีป
รายละเอียด


พระสมศักดิ์ ธมฺมวโร
วัดทีปธรรมาราม
รายละเอียด


พระเจริญ ปภสฺสโร
วัดพุทธธรรมาราม
รายละเอียด


พระจันดา โกสโล
วัดพุทธธรรมาราม
รายละเอียด


พระศิวกร ปิตินฺธโร
วัดพุทธธรรมาราม
รายละเอียด


พระบุญแหลม กนฺตสีโล
วัดพุทธธรรมาราม
รายละเอียด


พระณรงค์ฤทธิ์ ฐานวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระอธิการเดช เตชธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดผาพระนอนพัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการคำพา ปวฒฺฑโน
เจ้าอาวาสวัดถ้ำดุก
รายละเอียด


เจ้าอธิการวุฒิชัย กนฺตสีโล
เจ้าคณะตำบลไผ่โทน
วัดไทรพร้าว
รายละเอียด


พระณัฐนันท์ คุณสมฺปนฺโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนปรู
วัดสามจุ่น
รายละเอียด


พระสุเทพ สุตธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบางงาม
วัดสัปรสเทศ
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมชาย พุทฺธสโร
เจ้าคณะตำบลโพรงอากาศ
เจ้าอาวาสวัดโพรงอากาศ
รายละเอียด


พระบุญแถม ปุญฺญสมฺปุณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระสุรพล สุภทฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระบุญเนาว์ การกปุญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมทรง ปญฺญาวุฑฺโฒ
เจ้าคณะตำบลโนนหนามแท่ง
เจ้าอาวาสวัดโสกโดน
รายละเอียด


เจ้าอธิการสัมฤทิ์ เขมวีโร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแปน เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะอาด
รายละเอียด


พระอธิการเตียง กนฺตจาโร
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีอินทร์เมืองไพร
รายละเอียด


พระอธิการคำสิงห์ ถาวโร
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook